הנחיות לאישור עבודה נוספת באקדמיה – תשפ"א

 

עובד/ת מינהלי/ת רשאי/ת להגיש בקשה לאישור עבודה נוספת בהוראה באקדמיה.

אנו מבקשים להבהיר את הכללים:

  1. לא תאושר עבודה נוספת שאינה הוראה.
  2. עובד/ת בעל/ת תואר דוקטור רשאי/ת לבקש אישור במקרים הבאים:
  1. הוראה בקורס פרונטלי עד 4 ש"ש
  2. הוראה בקורס מתוקשב שנתי לא תעלה על 2 ש"ש
  3. הוראה בקורס מתוקשב סמסטריאלי לא יעלה על 2 ש"ס
  1. עובד/ת שאינו/ה בעל/ת תואר דוקטור רשאי לבקש אישור במקרים הבאים:
  1. לא תתאפשר הוראה אקדמית ביחידות האקדמיות בהן הם מועסקים בעבודה המינהלית.
  2. היקף שעות ההוראה לא יעלה על 2 ש"ש.

 

אישור חריג ייבחן רק בהמלצת רמ"ח/דיקן ואישור מנכ"ל ורקטור.

נבקשכם להגיש את הבקשות עד ליום ראשון  ח'  בסיון  תש"פ (31/05/2020) וזאת על מנת שניתן יהיה לדון בבקשות ולאשר אותן בזמן.

המחלקות והפקולטות מתבקשות שלא לבצע שיבוץ סופי של העובדים המינהליים המועסקים במינוי אקדמי עד לקבלת אישור בכתב ממערך משאבי אנוש.

כמו כן, עובד מנהלי המבקש לעסוק בעבודה מנהלית נוספת באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה נדרש למלא טופס בקשה מבעוד מועד (לא יאוחר מחודשיים לפני מועד תחילת העבודה המבוקש).

עובדים אשר להם אשור לעבודה מינהלית נוספת נדרשים להגיש בקשה לחידוש האישור.

את הטופס בקשה לאישור תעסוקה אקדמית- תשפ"א  יש לסרוק ולהעביר במייל לגב' איריס גרצ'וק קופרמן- עבודה אקדמית.

יש להקפיד על מילוי הטופס במלואו, טופס אשר לא ימולא כנדרש יוחזר לעובד ויעכב את הטיפול בבקשה.

 

        בברכה,

                                                                                                

                                                                                                             מאור פינקו

                                                                                                       סמנכ"ל משאבי אנוש