הנחיות לאישור עבודה נוספת באקדמיה – תש"פ

 

עובד/ת מינהלי/ת רשאי/ת להגיש בקשה לאישור עבודה נוספת בהוראה באקדמיה.

אנו מבקשים להבהיר את הכללים:

לא תאושר עבודה נוספת שאינה הוראה.

עובד/ת בעל/ת תואר דוקטור רשאי/ת לבקש אישור במקרים הבאים:

  1. הוראה בקורס פרונטלי עד 4 ש"ש
  2. הוראה בקורס מתוקשב שנתי לא תעלה על 2 ש"ש
  3. הוראה בקורס מתוקשב סמסטריאלי לא תעלה על 2 ש"ס

עובד/ת שאינו/ה בעל/ת תואר דוקטור רשאי לבקש אישור במקרים הבאים:

  1. לא תתאפשר הוראה אקדמית ביחידות האקדמיות בהן הם מועסקים בעבודה המינהלית.
  2. היקף שעות ההוראה לא יעלה על 2 ש"ש.

אישור חריג ייבחן רק בהמלצת רמ"ח/דיקן , אישור סמנכ"ל משאבי אנוש ורקטור.

נבקשכם להגיש את הבקשות עד ליום ראשון כ"א באייר תשע"ט (26/05/2019) וזאת על מנת שניתן יהיה לדון בבקשות ולאשר אותן בזמן.

המחלקות והפקולטות מתבקשות שלא לבצע שיבוץ סופי של העובדים המינהליים המועסקים במינוי אקדמי עד לקבלת אישור בכתב ממערך משאבי אנוש.

את הטופס בקשה לאישור תעסוקה אקדמית- תש"פ יש לסרוק ולהעביר במייל לגב' איריס גרצ'וק קופרמן- עבודה אקדמית.

יש להקפיד על מילוי הטופס במלואו, טופס אשר לא ימולא כנדרש יוחזר לעובד ויעכב את הטיפול בבקשה.

 

 

בברכה,

                                                                                                

                                                                                                             מאור פינקו

                                                                                                       סמנכ"ל משאבי אנוש