חופשה מעל 65 יום

הרינו להזכירכם כי במשכורת חודש ינואר 2021

יתבצע קיזוז ימי החופשה מעל 65 ימים.

עובדים אשר לזכותם מעל 65 ימי חופשה יוכלו לנצלם

בתאום עם הממונה, עד סוף דצמבר ש.ז בלבד.

לא ניתן לקזז את הימים לאחר מועד הקיזוז.