תיקונים לחוק עבודת נשים

בהתאם לתיקון לחוק עבודת נשים שהתקבל בכנסת הרינו להביא לידיעתכם כדלהלן:

א. היעדרות העובד לאחר יום הלידה של בת-זוגו

עובד יהיה רשאי להעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו.

שלושת הימים הראשונים ינוכו מימי החופשה העומדים לזכותו במידה ואין לזכותו ימי  חופשה, ההיעדרות תהיה כדין חופשה ללא תשלום.

שני הימים הנותרים ינוכו מימי המחלה העומדים לזכותו.

על העובד לדווח ע"ג טופס דווח על העדרות לאחר הלידה של בת זוגו.

 

ב.  היעדרות של שעה אחת ביום לעובד בארבעת החודשים שלאחר חופשה הלידה ("שעת הורות")

בהתאם לתיקון בחוק עבודת נשים ניתן לחלוק זכות שנקראת "שעת הורות" בין בני הזוג.

זכות זו ניתנת בארבעת החודשים שלאחר חופשת הלידה, בתנאי ששני בני הזוג עובדים במשרה מלאה.

לפי כך גם עובד יהיה רשאי בהסכמת בת הזוג לממש את הזכות במלואה או לסירוגין עם בת זוגו, בכפוף למסירת הצהרה והודעה מראש למעסיקים.

מימוש הזכות לשעת היעדרות אחת ביום ע"י העובד במקום בת זוגו מותנה בכך שאינה משתמשת בזכות לשעת היעדרות במקום עבודתה.

על העובד להודיע ע"ג טופס הצהרה על מימוש הזכות לשעת הורות.

 

תחולת התיקון 28.8.16