צום ט' באב

הרינו להזכירכם כי בהתאם להסכם העבודה יום

שלישי ט' באב תשע"ז (1.8.17) הוא יום שבתון.