זכות להיעדר מהעבודה בעת שרות מילואים של בן-זוג - תיקון לחוק עבודת נשים

הרינו להביא לידיעתכם כי בהתאם לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז 2017 עובדת תהיה רשאית

להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום, בתקופה שבן זוגה משרת בשרות מילואים, החל מהיום הראשון לשירות מילואים.

 

הזכאות הנה בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

א.  תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים.

ב.  לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה.

ג.  העובדת מועסקת במשרה מלאה.

ד.  העובדת תיידע את הממונה על מימוש זכותה ותעביר למדור נוכחות   אישור המעיד על שירות המילואים של בן-זוגה. 

 

הזכאות להיעדר מהעבודה כאמור תחול גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים.

 

לתשומת לב:

עובדת לא תהיה זכאית לכפל זכויות של קיצור שעות עבודה.

אם העובדת זכאית להיעדר מעבודתה פחות משעה אחת ביום, תהיה זכאית להיעדר מעבודתה ביתרת הזמן, עד שעה ביום לכל היותר.