איסור עבודה מעל 12 שעות ליום

הרינו להזכירכם  כי בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה התש"א-1951 סעיף 11

לא ניתן להעסיק עובד יותר מ- 12 שעות ביום, ולא יותר מ- 15 שעות נוספות לשבוע.

היתר לעבוד מעל 12 שעות ליום מחייב אישור שר העבודה והרווחה.

 

נבקשכם להקפיד על קיום החוק הנ"ל ולא להעסיק או לאשר העסקה של עובד מעל 12 שעות עבודה ליום.