פירוט תלוש השכר

מצורף בזאת תלוש השכר הנמסר לעובד מידי חודש.

בתיאור המפורט מטה, ניתן למצוא הסבר לכל נתון ממוספר המופיע על גבי תלוש השכר. 

 1. פרטים מזהים של העובד - שם העובד ותעודת הזהות שלו. חשוב מאוד שמספר הזהות יהיה זהה לרשום בתעודת הזהות (כולל ספרת הביקורת). טעות בנתון זה עלולה לשבש את מימוש זכויות העובד בביטוח הלאומי וקופות הגמל.
 2. שם מקום העבודה - הארגון או המוסד אליו משתייך העובד.
 3. חודש התשלום
 4. מחלקה - היחידה הארגונית שבה משובץ העובד וסעיף תקציבי של המחלקה או היחידה.
 5. תשלומים - הרכב המשכורת הבסיסית - בחלק זה מודפסים התשלומים המרכיבים את המשכורת הבסיסית של העובד על פי דרגתו או על פי הסכם העסקתו. סוגי התשלום מוצגים בשלוש שורות:
  שמו של מרכיב השכר.
  כמות יחידות שלפיהן מחושב מרכיב זה, כגון מספר שנות ותק.
  הסכום לתשלום במרכיב זה בחודש השוטף.
 6. תשלומים נוספים - בחלק זה מודפסים תשלומים נוספים הניתנים לעובד כגון: נסיעות, ביגוד, טלפון וכדומה. סוגי התשלום מוצגים בשלוש שורות:
  שמו של מרכיב השכר.
  כמות יחידות שלפיהן מחושב מרכיב זה, כגון מספר פעימות טלפון.
  הסכום לתשלום במרכיב זה בחודש השוטף.
 7. משבצת התשלומים המרכזית - במשבצת זו מודפסים כל שאר התשלומים בגין אותה משכורת, כגון: שעות נוספות, גמול השתלמות, הפרשי שכר בגין חודשים קודמים, הפרשות המעסיק לקופות הגמל. בכל שורה מודפסים סמל התשלום, תאורו המלא, יתרה או הפרשה (למשל הפרשות לקופות פנסיה), אחוז הכפלה (למשל האחוז שעל פיו מבוצע תשלום של שעות נוספות), כמות (כגון: כמות שעות נוספות) ותעריף על פיו משולם רכיב השכר והסכום לתשלום. אם מדובר בתשלום שהוא למס בלבד (למשל זקיפות, חיוב שכר לימוד וכדומה) יודפס הסכום בטור "למס בלבד" במקום בטור "סכום לתשלום".
 8. סה"כ תשלומים - סיכום התשלומים המופיעים בעמודת סכום התשלום, סכום זה הינו שכר ברוטו של העובד, לחודש שבעדו משולמת משכורת זו.
 9. מאפייני שכר של העובד - *אחוז משרה, *דרגה, *מעמד, *תאריך התחלת עבודה, *פרטי חשבון הבנק אליו נכנסת המשכורת החודשית.
 10. תעריפים - במשבצת זו מודפסים תעריפים אחדים, כגון: מספר שנות וותק שעל פיו מחושב שכרו של העובד ותעריף לשעה. לכל תעריף מודפסים תיאור התעריף והסכום שלו.
 11. היעדרויות - במשבצת זו מודפסות ההיעדרויות עיקריות של העובד: חופשה ומחלה. הנתונים המוצגים הינם: מכסה, יתרה קודמת, חיובים וזיכויים לאותו חודש ויתרה חדשה.
 12. ניכויי חובה - בקטגוריית ניכויי חובה נכללים הניכויים הנובעים מאחד משני המקורות הבאים:
  מהוראות חוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות.
  מהסכמים: קרן פנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות.
 13. ניכויי התחייבויות - בקטגוריה זו נכללים ניכויים כגון: וועד עובדים, מס ארגון, ביטוחים שונים, הלוואות וכדומה.
 14. סה"כ ניכויי חובה - סיכום של הניכויים המופיעים בעמודת ניכויי חובה.
 15. שכר נטו - השכר נטו שווה לסכום הרשום בסה"כ תשלומים פחות הסכום הרשום בסה"כ ניכויי חובה.
 16. סה"כ ניכויי התחייבויות - סיכום של ניכויי התחייבויות המופיעים בעמודת סכום ניכויי התחייבויות.
 17. סכום לתשלום - במשבצת זו מוצג הנטו לתשלום לאחר ניכויי התחייבות וניכויי חובה. זהו הסכום שיועבר לחשבון הבנק של העובד.
 18. נתונים שונים - בשורה זו מודפסים נתונים שונים מנתוני המס של העובד:
  קוד ביטוח לאומי.
  קוד מס - ישנם שני קודים: 1. ניכוי על פי הכנסתו העיקרית, 2. הכנסה משנית.
  בן זוג עובד: כן או לא.
  מספר ילדים עד גיל 19 שמזכים בנקודות זיכוי, כלומר ילדים שעד סוף שנת המס לא ימלאו להם 19 שנה. ילד שבמשך שנת המס יגיע לגיל 19 אינו נספר כאן, גם בתקופה שהוא עדיין מתחת לגיל 19.
  מצב משפחתי.
  ערך נקודות זיכוי - שווי מצטבר של נקודות הזיכוי מתחילת השנה.
  מספר נקודות הזיכוי שניתנו לעובד בחודש המשכורת.
  אחוז המס השולי.
 19. נתונים מצטברים מתחילת שנת המס או מתחילת עבודה לצורכי מס - בשורות אלה מוצגים נתונים מצטברים מתחילת שנת המס, נתונים המשפיעים על חישוב המס לעובד, כמו: סה"כ שכר מצטבר מתחילת שנה, מס מצטבר ששולם וניכויים לקופות גמל.
 20. אישורי פקיד שומה - במשבצת זו מודפסים ארבעה אישורים לתיאום מס. לכל אישור מודפסים תקופת התוקף, תיאור וסכום, כמות או אחוז (לפי סוג האישור). כאשר לעובד יותר מארבעה אישורים, מודפסים פרטי שלושה אישורים ובשורה הרביעית מודפסים רק הקודים של האישורים הנותרים.
 21. יחידות מס - לעובד שעבד בחודש מסוים, ניתנות 25 יחידות מס, שהן היחידות הניתנות בגין חודש מלא.
 22. פירוט הפרשות המעסיק - הפרשות המעסיק המצטברות מתחילת שנת המס לקופות הגמל במידה ויש.