הנחיות לפרסום מכרז פנימי

מכרז פנימי יפורסם בשני המקרים:

משרה קיימת שהתפנתה

משרה חדשה שאושרה

שלב א' - בדיקות מקדימות ביחידה או בפקולטה

יש לוודא שהתקן או התקציב פנוי.

יש לוודא שאיוש המשרה אכן חיוני עבור היחידה או הפקולטה.

שלב ב' - אופן העברת הבקשה למשאבי אנוש*

ראש מנהל פקולטה או מנהל היחידה יעביר בקשה מנומקת במייל למשאבי אנוש - סמנכ"ל משאבי אנוש
עם העתק לגב' איריס רובין ולרכזת המחלקה או היחידה הרלוונטית (על פי חלוקת הרכזות ליחידות).

יש לצרף לבקשה תבנית המכרז הפנימי, שיכללו דרישות סף שהן חובה ודרישות שהן יתרון (את המלל שכבר מופיע בתבנית אין לשנות).

במידה שהמשרה ממומנת מתקציב חיצוני, יש לצרף אישור תקציבי, חתום על ידי הגזברות.

יש לשלוח את הבקשה מבעוד מועד.

 

*בקשה לפרסום מכרז תטופל על ידי משאבי אנוש רק אם יצורף טופס תיאור עיסוק ואישור תקציבי באם נדרש.

המשך תהליך לאחר פרסום המכרז הפנימי מפורט בנוהל קבלת עובדים.

 

לשאלות ובירורים בנושא, ניתן לפנות לגב' איריס רובין בטלפון 03-5318534, במייל bijobs@biu.ac.il.