הנחיות להגשת בקשה ליציאה להשתלמות חיצונית

 1. בקשה לאישור יציאה להשתלמות תוגש עבור כל סוגי ההשתלמות, בכל מסגרת זמן שהיא.
   
 2. העובד ימלא טופס בקשה לאישור השתתפות בהשתלמות חיצונית על כל פרטיו ויעביר את הבקשה לחוות דעת הממונה הישיר, ולאחריו לחוות דעת מנהל היחידה או ראש מנהל הפקולטה. את הטופס החתום עם ההמלצות יש להעביר ליחידת ההדרכה וההשתלמויות למייל hishtalmut.hr@biu.ac.il.
 3.  יש לצרף לטופס את תכנית ההשתלמות.
   
 4. הטופס יועבר למשאבי אנוש לא יאוחר מ-10 ימי עבודה לפני מועד ההשתלמות המבוקשת.
   
 5. במידה שהבקשה אושרה על ידי יחידת ההדרכה, ישלח מכתב אישור לעובד ולממונה העל ובהתאם הבקשה תעודכן בגיליון הנוכחות.
   
 6. במקרה של ביטול השתתפות או היעדרות מיום השתלמות, על העובד לעדכן את יחידת ההדרכה במייל hishtalmut.hr@biu.ac.il.
 7. בתום ההשתלמות יש להגיש צילום תעודת הגמר או אישור השתתפות בהשתלמות למשאבי אנוש. אי הגשה תגרור חיוב בימי חופשה בגין ימי ההיעדרות.