עדכון גיליון נוכחות במערכת החילנט

בגיליון הנוכחות האלקטרוני מופיעים כל נתוני הנוכחות על פי ההחתמות בשעון הנוכחות.

השלמת נתוני הנוכחות כגון: היעדרויות בגין חופשה, מחלה וכיוצ"ב יוזנו במערכת עפ"י הסמלים המופיעים במקראה לפי סוגי ההיעדרויות.

במקרים בהן נדרש אישור הממונה, יועבר קישור לממונה לצורך אישורו במערכת הנוכחות.

יציאה בתפקיד

עובדים היוצאים משטח האוניברסיטה במסגרת תפקידם במהלך יום העבודה ובאישור ממונים, נדרשים להחתים את כרטיס הנוכחות בצאתם מהקמפוס ובחזרתם.

מילואים

עובד המקבל צו קריאה למילואים יודיע על כך לממונה עליו. בזמן שירות המילואים העובד יקבל תשלום שכר רגיל.

 

העובדים מתבקשים לדווח במערכת הנוכחות חילן נט. 

לנוחיותכם, מצ"ב חוברת הדרכה לדיווח נוכחות בחילן נט.