עדכון גיליון נוכחות במערכת החילנט

בגיליון הנוכחות האלקטרוני מופיעים כל נתוני הנוכחות כפי שהוחתמו ע"י העובד בשעון הנוכחות.

השלמת נתוני הנוכחות כגון: היעדרויות בגין חופשה, מחלה וכיוצ"ב יוזנו ע"י העובד עפ"י הסמלים המופיעים במקראה לפי סוגי ההיעדרויות.

במקרים בהן נדרש אישור הממונה, יועבר קישור לממונה לצורך אישורו במערכת הנוכחות.

יציאה בתפקיד

עובד היוצא משטח האוניברסיטה במסגרת תפקידו במהלך יום העבודה ובאישור ממונים, נדרש להחתים את כרטיס הנוכחות בצאתו מהקמפוס ובחזרתו.

מילואים

עובד המקבל צו קריאה למילואים יודיע על כך לממונה עליו. בזמן שירות המילואים העובד יקבל תשלום שכר רגיל.

עובד שבדרך כלל עובד שעות נוספות באישור כמקובל, יקבל תשלום עבור השעות הנוספות על תקופת שירותו במילואים. התחשיב יעשה לפי הממוצע של השעות הנוספות ששולמו לו בשלושת חודשי העבודה שקדמו לשירות המילואים.

העובד מתבקש לדווח במערכת הנוכחות חילן נט. 

לנוחיותכם, מצ"ב חוברת הדרכה לדיווח נוכחות בחילן נט.