מידע על זכויות הורות הריון ולידה

שלום וברכה,

המידע המובא כאן רלוונטי לעובדת בהריון, חופשת לידה או אימוץ ולעובד שבת זוגו ילדה, המפרט פירוט חוקים, אנשי קשר, רשימת טפסים חיוניים, ותהליכים פנים ארגוניים.

חשוב לנו שתדעו את זכויותיכם וחובותיכם ותתכוננו לתקופה חשובה זו באופן מיטבי ולכן אנו שמחים להנגיש לכם את המידע בנושא באופן מרוכז.

בהצלחה!
בברכה, אגף משאבי אנוש

 

הודעה לממונים   

על פי החוק, עובדת חייבת להודיע למעסיק על הריונה לא יאוחר מהשבוע ה20 להריונה.  
אנו ממליצים להודיע לממונים בשלב המוקדם ביותר שמתאפשר לעובדת, על מנת שיוכלו להתכונן להיעדרותה מבעוד מועד, ולא יאוחר מהקבוע בחוק. ניתן לעדכן את הממונים בדבר ההיריון בע"פ או בכתב.

בדיקות מעקב בתקופת ההיריון

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון.
אישה שעובדת שבוע עבודה מלא, מעל ארבע שעות ביום רשאית לנצל עד 40 שעות במהלך ההיריון.
אישה שעובדת עד 4 שעות ביום רשאית לנצל עד 20 שעות במהלך ההיריון.
על העובדת להעביר למדור נוכחות הצהרה ע"ג הצהרה על העדרות בגין בדיקות בתקופת ההריון בצירוף אישור רפואי או אישור ביקור במרפאה על מעקב הריון.
 

טיפולי פוריות

עובדת שעוברת טיפולי פוריות (לרבות הפריה חוץ גופית) זכאית להיעדר מהעבודה ע"ח ימי מחלה, בכפוף לאשור הרופא. על העובדת להודיע מראש לממונים על ההיעדרות.
המספר המקסימלי של ימים שבהם עובדת רשאית להיעדר בגין טיפולי פוריות הוא עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 16 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 64 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
 

שמירת הריון

עובדת שנעדרת בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית להגיש תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. הזכאות לגמלה נקבעת ע"י המוסד לביטוח לאומי, עפ"י תנאי זכאות של ביטוח הלאומי ועל סמך אשור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת הריון לתקופה של30  ימים רצופים לפחות. בתקופה זו העובדת אינה זכאית לשכר מהמעסיק.

הודעה על לידה / אימוץ

על העובדת להודיע מוקדם ככל הניתן לממונים ולמשאבי אנוש (למתאמת הרלוונטית) על תאריך הלידה / האימוץ המדויק, מגדר ומספר הילדים.  
מומלץ להעביר הודעה כתובה, אפשר בדוא"ל.
מתאמת תעביר הוראה על יציאתה של העובדת לחופשת לידה לכל גורמים הרלוונטיים עם העתק לעובדת.  

דמי לידה

הזכאות לדמי לידה ומשך תקופת הזכאות נקבעים ומשולמים ע"י המוסד לביטוח הלאומי.
לאחר קבלת הודעה ממשאבי אנוש על יציאת העובדת לחופשת לידה, יחידת משכורת מעבירה את ההודעה והנתונים הנדרשים לביטוח הלאומי. 
תשלום דמי לידה מבוצע ע"י הביטוח הלאומי ישירות לחשבון הבנק של העובדת.
לשאלות בנושא, ניתן לפנות ליחידת המשכורת. טלפונים: 03-5318498, 03-5317389, פקס: 03-7384200. 

חופשה לאחר יום הלידה של בת הזוג

עובד מינהלי שנולד לו בן זכאי לחופשה בת יומיים, עובד שנולדה לו בת זכאי ליום חופשה ע"ח המעסיק. 
העובד ידווח על היעדרותו בגין הולדת בן/בת למדור נוכחות.
כמו כן, עובד יהיה רשאי להיעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו על פי החלוקה הבאה: 
* שלושת הימים הראשונים ינוכו מימי החופשה העומדים לזכותו (במידה ואין לזכותו ימי חופשה, ההיעדרות תהיה כדין חופשה ללא תשלום).
* שני הימים הנותרים ינוכו מימי המחלה העומדים לזכותו.
העובד ידווח על היעדרותו ע"ג טופס דיווח על היעדרות לאחר לידה של בת זוג.
 

תקופת לידה והורות (חופשת לידה)  

עובדת שעבדה באוניברסיטת בר אילן לפחות 12 חודשים וילדה תינוק אחד, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות. עובדת זכאית לקצר את חופשת הלידה בתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מ-15 שבועות.
עובדת שעבדה פחות משנה תהיה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות בלבד.
בלידת תאומים תוארך חופשת הלידה ב-3 שבועות נוספים.
עובדת יכולה לצאת לחופשת לידה 7 שבועות (או פחות מזה) לפני יום הלידה המשוער.

חלוקת חופשת הלידה עם בן הזוג

היולדת רשאית לחלוק את חופשת הלידה עם בן הזוג שלה אם היא בוחרת לקצר את חופשתה ולחזור לעבודה. בן זוג יכול לצאת לחופשת לידה, החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כלומר בתום 6 שבועות מהלידה).
בן זוג רשאי לקחת שבוע חופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו, בתנאי שבת זוגו הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה. בן זוג יהיה זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 7 ימים.
 

הארכת תקופת לידה והורות בשל אשפוז היולדת או התינוק

על היולדת לפנות לביטוח לאומי לצורך בירור זכאותה והגשת תביעה לתשלום בעד הארכת תקופת לידה והורות ע"ג טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/גמלת הורים למאמצת. מידע מורחב בנושא ניתן למצוא באתר של הביטוח הלאומי.
הורים מאמצים - תקופת חופשת אימוץ כתקופת לידה והורות, ראו לעיל. לפרטים יש לפנות לביטוח הלאומי.
הורים שמקבלים תינוק למשמורת מאם פונדקאית – תקופת חופשת לידה להורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות), כתקופת לידה והורות, ראו לעיל. לפרטים יש לפנות לביטוח הלאומי.
הורים במשפחת אומנה – לבירור זכויות לגבי חופשת לידה להורים במשפחת אומנה (חופשת אומנה) יש לפנות לביטוח הלאומי לבירור זכויותיכם.
 

תם חופשת לידה עם דמי לידה

לקראת תם חופשת לידה בתשלום, משאבי אנוש ישלחו לעובדת מכתב לצורך בדיקת כוונותיה לגבי חזרתה לעבודה. העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודה כבר בתם 15 שבועות, ועל כך עליה להודיע לממונים ולמשאבי אנוש לא יאוחר מ-3 שבועות מראש. אם העובדת בחרה להמשיך בחופשת לידה (26 שבועות), עליה לעדכן את הממונים ומשאבי אנוש על כך.

הארכת חופשת לידה (חופשה ללא תשלום)

היולדת זכאית להאריך את חופשת הלידה שלה מעבר לתקופת לידה והורות. תקופת ההארכה תלויה בוותק שצברה בעבודה. תקופת ההארכה יכולה להיות עד 25% מחודשי הוותק אצל אותו מעסיק ועד 12 חודשים מקסימום מיום הלידה. ממספר חודשים זה יש להפחית את מספר השבועות ששהתה בחופשת לידה מעבר ל-15 שבועות הראשונים.
התקופה המוארכת מוגדרת כחופשה ללא תשלום והיא אינה מזכה בשכר ולא בצבירת וותק לזכויות סוציאליות.
אם העובדת מעוניינת להאריך את חופשת הלידה בחופשה ללא תשלום עליה להגיש בקשה למשאבי אנוש בתיאום עם הממונים.

טופס פרטי נולד ואשור על דמי לידה

לקראת תם חופשת הלידה על העובדת להעביר למשאבי אנוש צילום אשור על דמי לידה ולמלא ולהעביר טופס פרטי נולד בצירוף צילום ת"ז וספח מעודכן.
אשור דמי לידה וטופס פרטי הנולד מועברים ליחידת המשכורת ומעודכנים במערכות מחשוב.

זכויות סוציאליות בחופשת לידה

בחודשי חופשת הלידה (עליהם מקבלים תשלום דמי לידה מביטוח לאומי) המעסיק מעביר כספים לקרן הפנסיה וקרן השתלמות.
אם העובדת נעדרת מעבר לתקופה זו ותקופת היעדרותה עולה על 3 חודשים, עליה להסדיר את נושא רצף הזכויות הפנסיוניות. 
לשם כך, על העובדת לפנות לשרות הלקוחות של קופת הפנסיה בה היא חברה. (בקרן השתלמות אין עניין של רצף זכויות).
במהלך חופשת הלידה עובדת ממשיכה לצבור וותק במקום עבודתה וזכויות שמושפעות מוותק, כגון תקופה לצורך קידום בדרגה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין.
על ההיעדרות שמוגדרת כחופשה ללא תשלום אין צבירה של וותק וזכויות שמושפעות מוותק.
לשאלות בנושא, ניתן לפנות ליחידת המשכורת. טלפונים: 03-5318498, 03-5317389, פקס: 03-7384200. 

שי מאגף משאבי אנוש

בשבועות הראשונים לאחר הלידה עובדת שילדה תקבל ממשאבי אנוש שי לרגל לידתה - מסרון עם לינק לרשימת מתנות שונות לבחירה בשווי של 150 ₪.

חזרה לעבודה

על העובדת לדווח למשאבי אנוש ביום חזרתה לעבודה. משאבי אנוש ידווחו ליחידת המשכורת לגבי תאריך חזרה.

קיצור שעות עבודה

עובדת לאחר לידה (עד שנה מיום הלידה), זכאית לקיצור של שעה אחת בכל יום עבודה.
האמור לעיל חל על עובדת המועסקת בהיקף של לא פחות מ-80% משרה ולפחות 6 שעות עבודה ביום.
פירוט מספר שעות העבודה היומיות והשבועיות בהתאם לאחוז המשרה ניתן לראות במדריך לסדרי נוכחות לעובדים המינהליים בפרק אוכלוסיית הזכאים לקיצור יום עבודה

שעת הורות

קיימת הזכות לעובד במשרה מלאה להיעדר שעה אחת ביום בארבעת החודשים שלאחר חזרת בת זוגו מחופשת לידה לעבודה. מימוש הזכות מותנה בכך שבת הזוג עובדת במשרה מלאה ואינה משתמשת בזכות לשעת היעדרות במקום עבודתה. העובד יהיה רשאי בהסכמת בת הזוג לממש את הזכות במלואה או לסירוגין בכפוף למסירת הצהרה והודעה מראש למעסיקים. על העובד לדווח על כך ע"ג טופס הצהרה על מימוש הזכות לשעת הורות.

תוספת מעונות

עובדת אם לילד תחת גיל 5 זכאית לתוספת מעונות לשכר.
התוספת משולמת בו זמנית לכל היותר עבור 2 ילדים.
עובד אב לילד תחת גיל 5 שבת זוגו עובדת אך לא מקבלת תוספת מעונות ממקום עבודתה זכאי לתוספת מעונות במקומה.
אימהות מקבלות את התוספת לשכר באופן אוטומטי בהתאם לעדכון פרטי ילדים ביחידת המשכורת.
על האבות למלא טופס בקשה לתוספת מעונות החתום ע"י המעסיק של בת הזוג ולהעביר ליחידת המשכורת לתשלום התוספת.