הנחיות להעסקת עובדים/סטודנטים לפי שעות

  1. מנהל יחידה או ראש מנהל פקולטה המבקש להעסיק סטודנט ימלא טופס בקשה להעסקת עובד לפי שעות ויעבירו למשאבי אנוש - היחידה להעסקת עובדים לפי שעות, לכתובת המייל shlomit.manor@biu.ac.il. 
  2. ראש מנהל הפקולטה או מנהל היחידה ימלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס וכן יוודא שקיימת יתרת תקציב להעסקת סטודנט לפי שעות ביחידה.
  3. באם אושרה הבקשה על ידי משאבי אנוש, יופנה מועמד העונה לדרישות התפקיד ליחידה המבקשת.
  4. במידה שהמועד נמצא מתאים על ידי היחידה, יחזורהמועמד למערך משאבי אנוש - היחידה להעסקת עובדים לפי שעות, להמשך טיפול בקליטתו.
  5. המועמד ימציא למשאבי אנוש את המסמכים הבאים:

 

  • צילום ת"ז
  • אישור לימודים עדכני.

  • טופס 101 (לשכר)- יש למלא באופן ממוחשב בלבד (לא ידני). 

לאחר הגשת הטפסים, המועמד יקבל עדכון לגבי נהלי העבודה, כתב מינוי וכרטיס עובד על מנת שיוכל להתחיל בעבודתו במועד שנקבע לו.

לתשומת לב:

מכסת שעות העבודה המקסימלית שמאושרת לסטודנט הינה 105 שעות חודשיות/

תשלום המשכורת של סטודנט מותנית בחתימה מסודרת של כרטיס הנוכחות עם הכניסה לעבודה וביציאה.

שעות העבודה של סטודנט לא יחפפו את שעות הלימודים, לא ישולם שכר עבור שעות עבודה חופפות.

העסקת סטודנט לפי שעות, תאושר רק בתקופה בה רשום ללימודים כסטודנט.