יום גיבוש

מטרת קיום ימי הגיבוש הינה להעמיק את הקשר הבינאישי בין העמיתים לעבודה, ובין עובדים לממונים.

כל מחלקה או יחידה זכאית לצאת ליום גיבוש אחד בכל שנת תקציב (החל מה-1 באוקטובר ועד 30 בספטמבר).

הזכאים להשתתף ביום גיבוש הינם עובדים מנהליים (כולל עובדים ארעיים, זמניים ועובדים לפי שעות המועסקים בהיקף של 105 שעות בחודש למשך שנה לפחות).

הפעילות מתוקצבת בסך של 200 ₪ עבור כל עובד אחת לשנה.

כל יחידה או מחלקה רשאית להוסיף עד 50 ₪ לעובד על חשבון התקציב המחלקתי. ניתן לצבור תקציב משנה לשנה עד 500 ₪ לעובד.

תהליך הגשת בקשה ליום גיבוש

  1. מנהל היחידה או ראש מנהל פקולטה ימלא טופס "בקשה ליציאה ליום גיבוש" בצירוף תכנית יום הגיבוש, רשימת משתתפים ופירוט עלויות.
  2. את הטופס יש להעביר למדור פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה בכתובת המייל  uriel.reich@biu.ac.il לפחות 30 ימי עבודה לפני מועד הפעילות המתוכננת.
  3. לאחר אישור יחידת הרווחה, מנהל היחידה או ראש מנהל פקולטה יעביר את הטופס לאישור הגזברות.
  4. מנהל היחידה או ראש מנהל פקולטה יעביר העתק של הטופס המאושר ע"י הגזברות למדור פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה וידאג להזמנת כלל הדרישות לטובת יום הגיבוש באמצעות רכש האוניברסיטה.
  5. לאחר יום הגיבוש מנהל היחידה או ראש מנהל הפקולטה יעביר טופס "רשימת משתתפים ביום גיבוש" למדור פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה בכתובת המייל .uriel.reich@biu.ac.il
  6. מדור פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה  יעביר את רשימת המשתתפים למדור נוכחות והיחידה להעסקת עובדים לפי שעות לעדכון יום הגיבוש בנתוני הנוכחות של העובדים.

יציאה ליום גיבוש ללא אישור משאבי אנוש, מהווה עבירה משמעתית.