תאונת עבודה

תאונת עבודה - פגיעה המתרחשת תוך כדי ועקב עבודה, לרבות בדרך אליה וממנה, ובנסיבות המפורטות בחוק.

תהליך הגשת התביעה:

 1. עובד מנהלי שנפגע או נציג מטעמו ידווח על תאונת העבודה סמוך ככל האפשר למועד התרחשותה למר יוסף אנגלסמן ממשאבי אנוש בטלפון 03-7384580 או 03-5318020.
   
 2. תאונת עבודה שהתרחשה בשטחי האוניברסיטה, העובד או נציג מטעמו נדרש לדווח לאחראי הבטיחות מר יהושע אלון בטלפון - 03-7384331.
   
 3. היחידה או הפקולטה של העובד תמלא עבורו טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר (250), אותו ימסור העובד לרופא קופת החולים על מנת לקבל "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".
   
 4. העובד הנפגע ימלא את טופס התביעה לביטוח הלאומי "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה(211)" ויחזירו למשאבי אנוש בצירוף "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".
   
 5. עובדי הסגל האקדמי, עובדי מחקר וסטודנטים המועסקים באוניברסיטה יחזירו את טופס התביעה לגב' אביגיל אבזבקי מיחידת משכורת בטלפון 03-7384590.

טיפול בבקשת התביעה:

 1. לאחר עדכון ההיעדרות במערכת הנוכחות בכפוף לתעודה הרפואית, טופס התביעה יועבר על ידי משאבי אנוש ליחידת המשכורת להמשך טיפולה של לגב' אביגיל אבזבקי ומשלוח התביעה לביטוח הלאומי.
   
 2. תביעה שהוכרה על ידי הביטוח הלאומי כתאונת עבודה, יחשבו ימי היעדרות העובד כימי תאונת עבודה (שאינם על חשבון העובד).
   
 3. תביעה שלא הוכרה על ידי הביטוח הלאומי, ימי היעדרות העובד, יחשבו כימי מחלה וינוכו מיתרת ימי המחלה של העובד.
   
 4. מקסימום הימים המוכרים על ידי ביטוח לאומי, על תאונה אחת, עומד על 91 ימים, מעבר לתקופה זו, ימי ההיעדרות ינוכו מימי המחלה של העובד.

  לתשומת לב:

עובד מנהלי שמבוטח בביטוח חיים קבוצתי על ידי סוכנות שחם אשר יעדר מעל  7 ימים ברצף עקב תאונה, יפנה לסוכן על מנת לבדוק זכאותו לקבלת פיצוי כספי. פרטי התקשרות סוכנות שחם: מר אלי יעיש וגב' מלכה ישראלי, בטלפון - 03-9206666, במייל - fabiennem@shaham.co.il, בפקס - 03-9211676.

עובד שמבוטח בביטוח תאונות אישיות אחר יפנה לחברת הביטוח בה מבוטח על מנת לבדוק זכאותו לקבלת פיצוי כספי.