הנחיות לאשור עבודה מינהלית נוספת - תשפ"ג

הנחיות לאשור עבודה מינהלית נוספת - תשפ"ג

עובד מנהלי שמועסק מעל 75% משרה, המבקש לעסוק בעבודה מנהלית נוספת באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה,

נדרש למלא טופס בקשה לעבודה מינהלית נוספת מבעוד מועד (לא יאוחר מחודש לפני מועד תחילת העבודה המבוקש).

עובדים אשר להם אשור לעבודה מינהלית נוספת נדרשים להגיש בקשה לחידוש האישור.

את הטופס יש לסרוק ולהעביר במייל גב' מיכל קייסי רכזת משאבי אנוש מינהלי באגף משאבי אנוש.