בקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה – תשפ"ד

ב"ה, י' באייר תשפ"ג
02/05/2023

אל:  ציבור העובדים המינהליים

       ראשי מינהל הפקולטה

       מנהלי יחידות

הנדון: בקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה – תשפ"ד

         הוראת נוהל 05-004 https://hr-minhali.biu.ac.il  

 

עובד/ת מינהלי/ת רשאי/ת להגיש בקשה לאישור עבודה נוספת בהוראה באקדמיה.

אנו מבקשים להבהיר את הכללים:

  1. לא תאושר עבודה נוספת שאינה הוראה.
  2. עובד/ת בעל/ת תואר דוקטור רשאי/ת לבקש אישור במקרים הבאים:
  • הוראה בקורס פרונטלי עד 4 ש"ש
  • הוראה בקורס מתוקשב שנתי לא תעלה על 2 ש"ש
  • הוראה בקורס מתוקשב סמסטריאלי לא יעלה על 2 ש"ס
  1. עובד/ת שאינו/ה בעל/ת תואר דוקטור רשאי לבקש אישור במקרים הבאים:
  • לא תתאפשר הוראה אקדמית ביחידות האקדמיות בהן הם מועסקים בעבודה המינהלית.
  • היקף שעות ההוראה לא יעלה על 2 ש"ש.

אישור חריג ייבחן רק בהמלצת רמ"ח/דיקן ואישור מנכ"ל ורקטור.

נבקשכם להגיש את הבקשות עד ליום רביעי י"א בסיון  תשפ"ג (31/05/2023) וזאת על מנת שניתן יהיה לדון בבקשות ולאשר אותן בזמן.

                       

ניתן להוריד את הטפסים מאתר משאבי אנוש בקישור הבא

את הטופס יש לסרוק ולהעביר במייל לגב' איריס גרצ'וק קופרמן, במערך משאבי אנוש Avnosefet.Acmi@mail.biu.ac.il           .

 

המחלקות והפקולטות מתבקשות שלא לבצע שיבוץ סופי של העובדים המינהליים המועסקים במינוי אקדמי עד לקבלת אישור בכתב ממערך משאבי אנוש.

יש להקפיד ולמלא את הטופס המתאים, טופס אשר לא ימולא כנדרש, יוחזר לעובד ויעכב את הטיפול בבקשה.

עפ"י הנוהל הקיים , עובד אשר משרתו המינהלית נמוכה מ- 75% משרה, אינו נדרש להגיש טופס בקשה.                                                

                                                                  

                                                                                                              בברכה,

                                                                                                

                                                                                                            מאור פינקו

                                                                                                   סמנכ"ל משאבי אנוש