עדכונים לעובד

שיעורי המס ותקרות ההכנסה - ינואר 2020

משכורת חודשית בש"ח

שיעור המס ב- %

               עד 6,330

10

           מ - 6,331 - 9,080

14

           מ - 9,081 - 14,580

20

           מ - 14,581 - 20,260

31

           מ - 20,261 - 42,160

35

           מ - 42,161 - 54,299

47

מכל שקל נוסף

50

(מס על הכנסות גבוהות)

 

 

 

נקודת זיכוי בגין בן זוג לא עובד- עדכון נכון לתאריך 05/01/2020

סעיף 37 לפקודת מס הכנסה קובע:

"בחישוב המס של יחיד מוטב תושב ישראל, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס כלכלת בן זוגו היתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת. לעניין זה, "יחיד מוטב" - יחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א)".

בטופס 101 בסעיף ח.5 נאמר, כי כאשר עובד מבקש לקבל "זיכוי ממס" בגין בן זוג לא עובד עליו למלא את ההצהרה הבאה באותו סעיף: "בגין בן/בת זוגי המתגורר/ת עמי ואין לו/ה הכנסות בשנת המס (רק אם העובד/ת או בן/ת הזוג הגיע/ה לגיל פרישה או שהוא/היא נכה או עיוור/ת)". "בן זוג" מוגדר בסעיף ההגדרות (סעיף 1) של הפקודה, כדלקמן: "אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו".

לפיכך, עובד שהוא או בת זוגו, המתגוררת עמו, הגיעו לגיל הפרישה (או עת מדובר בעיוור או נכה כאמור בהוראת החוק לעיל), ואין לבת הזוג הכנסה כאמור, יהיה העובד זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגין "בן זוג לא עובד".

נקודות זיכוי ממס הכנסה למי שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע- עדכון נכון לתאריך 21.01.19

הוראת השעה לשנים 2014-2018 הוארכה עד תום שנת המס 2022.

על כן סטודנטים שסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי המפורט בהודעתנו בעדכונים לעובד מתאריך 29.01.2018.

תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד נכון לתאריך 14.10.18

ביום 31.5.2018 פורסם חוק עבודת נשים (תיקון מס' 60), התשע"ח - 2018, לפיו - במקרה בו עובדת ילדה יותר מילד אחד, יהיה רשאי בן זוגה לממש, בתוך תקופת הלידה וההורות של בת זוגו, החל מיום הלידה ואילך, תקופה אחת רצופה של לפחות שבעה ימים ולכל היותר שבועיים - מתוך ההארכה של שלושת השבועות בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה - לצורך טיפול בילדו במקום בת זוגו ובהסכמתה.

כל זאת - בנוסף לזכותו של בן הזוג להיעדר תקופה של חמישה ימים (שלושה ימי חופשה מיום לאחר הלידה ועוד שני ימי מחלה), ובנוסף לזכותו לנצל בתוך תקופת הלידה וההורות של בת זוגו שבוע אחד של תקופת לידה והורות וכן בנוסף לזכותו להחליף את בת הזוג החל מהשבוע השביעי לאחר הלידה ולממש תקופת לידה והורות עד לסיומה (סעיפים 7(ג3) ו - 6(ח) לחוק עבודת נשים).

תחילת החוק ביום 1.8.2018 והוא יחול על עובדת שילדה ביום תחילת החוק ואילך ועל בן זוגה של עובדת כאמור.

הודעה מקרן ידע לדירוג המח"ר נכון לתאריך 29.01.18

שלום, להלן הודעה מקרן ידע לדירוג המח"ר בנושא פטור מהגשת אישור מעסיק.

נקודת זיכוי ממס הכנסה למסיימי תואר אקדמי או תעודת מקצוע נכון לתאריך 29.01.18

א. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2018 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו

ב. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2018 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

ג. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2018 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

ד. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2018 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כנ"ל.

ה. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2018 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת 2018, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה.

ו.בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה לפי הענין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו.

 שכר מינימום נכון לתאריך 21.01.2018

עפ"י הודעת הממונה על השכר באוצר החל מ 1.12.17 יעודכן שכר המינימום

כמפורט להלן:

שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 5,300 ₪.

שכר המינימום לשעה -28.49 ₪

תוספת מעונות להורים לילדים עד גיל 5 נכון לתאריך 15.11.2017

עובדות מינהליות אמהות לילדים תחת גיל 5 זכאיות לתוספת מעונות לשכר.

עבור ילד אחד 312 ₪ ועבור שני ילדים 522 ₪ למשרה מלאה. התשלום יחסי להיקף המשרה.

התוספת תשולם בו זמנית לכל היותר עבור שני ילדים.

עובדים מינהלים אבות לילדים תחת גיל 5 שבנות זוגן עובדות אך לא מקבלות תוספת מעונות ממקום עבודתן זכאיים לתוספת מעונות במקומן.

אימהות מקבלות את התוספת לשכר באופן אוטומטי בהתאם לעדכון פרטי ילדים ביחידת המשכורת.

על האבות למלא "טופס בקשה לתוספת מעונות" החתום ע"י המעסיק של בת הזוג ולהעביר ליחידת המשכורת לתשלום התוספת

הגדלת נקודות זיכוי להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים נכון לתאריך 28.06.2017

בהתאם לחוק מס הכנסה (הוראת שעה) התשע"ז -2017 שפורסמה ביום 16.5.17 להלן פרוט התיקון בפקודת מס הכנסה עבור שנות המס 2017 ו 2018 בתחולה רטרואקטיבית מ- 1.1.2017
1. נקודות הזיכוי לאישה בעד כל אחד מילדיה שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס יוגדלו כמפורט להלן:
א. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד (במקום 0.5 נקודת זיכוי).
ב. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים(במקום 2 נקודות זיכוי).
2. נקודות הזיכוי לגבר בעד כל אחד מילדיו שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס יוגדלו כמפורט להלן:
א. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד(במקום נקודת זיכוי אחת).
ב. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים(במקום 2 נקודות זיכוי).
3. נקודות הזיכוי להורה במשפחה חד הורית, אשר יש לו ילדים שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס ושכלכלתם עליו, יוגדלו באופן זהה למפורט לעיל.

הגדלת נקודות הזיכוי תבוצע במשכורת חודש יוני.

שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות נכון לתאריך 28.06.2017

בתאריך 02.04.17 פורסם ברשומות חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות, התשע"ז-2017, להלן עיקרי התיקון לחוק:

1. עובדת שילדה ביום 1.1.17 ואילך תהיה זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בגין 15 שבועות במקום 14 שבועות (בהתאם לכללי הזכאות על פי חוק הביטוח הלאומי, ובשינויים הקבועים שם). במקביל נקבע כי תקופת הלידה וההורות לא תפחת מ- 15 שבועות.

2. בנוסף, נקבעו שיפורים בתנאי הזכאות לחופשת לידה לבן הזוג כך שמעתה חופשת לידה מינימלית שלו תהיה 7 ימים לפחות ולא  כפי שהיה עד עתה לפחות 21 יום. בן זוג רשאי לקחת שבוע חופשת לידה והורות במהלך חופשת הלידה של בת זוגתו, בתנאי שבת זוגתו הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה. במקרה זה תהיה העובדת רשאית לחזור לעבודתה לאחר 14 שבועות של חופשת לידה.
א. אם הלידה התרחשה לפני 20.04.2017, בן הזוג יהיה זכאי לקבל דמי לידה רק בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 21 יום (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).
ב. אם הלידה התרחשה ביום 20.04.2017 או במועד מאוחר יותר, בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 7 ימים (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).

עדכון פרטים אישיים נכון לתאריך 08.06.2017

עובד שחל אצלו שינוי בפרטים האישיים כגון: כתובת, סטטוס אישי, הולדת ילד וכיוצ"ב, מחובתו לדווח על כך על גבי טופס עדכון פרטים אישיים , לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח ולהעבירם למערך משאבי אנוש.

עובד שבעקבות שינוי הכתובת חל אצלו שינוי גם בנסיעות עליו למלא טופס נסיעות ולהגיש ליחידת המשכורת.

עובד שחל אצלו שינוי בסטטוס המשפחתי, מומלץ לבדוק ולעדכן בהתאם לצורך את המוטבים בקופת הגמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות ובביטוח חיים קבוצתי למי שיש.

הגדלת שיעורי ההפרשות לקופת הפנסיה

החל מיום 1.1.2017 הוגדלו שיעורי ההפרשות לקופת הפנסיה החדשות וקופות הגמל לפי המפורט להלן:

הגדלת ההפרשות רלוונטית לעובדים המינהליים בקופות החדשות (מלבד פנסיית חובה).
ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - הוגדל ל- 7% (במקום 6.5%)
ניכוי המעסיק לרכיב תגמולים - הוגדל ל- 7.5% (במקום 7%).

 שכר מינימום

עפ"י הודעת הממונה על השכר באוצר החל מ 1.1.17 יעודכן שכר המינימום

כמפורט להלן:

שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 5,000 ₪.

שכר המינימום לשעה - 26.88 ₪.

  הפרשות לפנסיה חובה

בהתאם לצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, החל מיום 1.1.2017 יוגדלו שיעורי ההפרשות לפנסיה.

הגדלת ההפרשות רלוונטית לעובדים עם הפרשות על פי חוק פנסיית חובה, שכן ההפרשות הפנסיוניות של העובדים המינהליים הכפופים להסכם העבודה, גבוהות מהמצוין.

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6% (במקום 5.75%)

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.5% (במקום 6.25%).

עדכון שכר המינימום

עפ"י הודעת הממונה על השכר באוצר החל מ 1.7.16 עודכן שכר המינימום

כמפורט להלן:

שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 4,825.0 ₪.

שכר המינימום לשעה - 25.94 ₪.

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ההודעה מיועדת לעובדים מינהליים ארעיים שיש להם הפרשות פנסיה עפ"י חוק פנסיית חובה

ביום 23.5.2016 ניתן צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957.

הגדלת הפרשות רלוונטית לעובדים עם הפרשות על פי חוק פנסיית חובה, שכן הפרשות פנסיוניות של עובדים מינהליים הכפופים להסכם העובדה, גבוהות מהמצוין.

הגדלת ההפרשות נקבעה בשתי פעימות.

החל מיום 1.7.2016:
הפרשות לביטוח פנסיוני* בגין שכרו הקובע של העובד תהיינה בשיעורים שלא יופחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 5.75%

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.25%

 

החל מיום 1.1.2017:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6%

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.5%.

 

* קרן פנסיה, קופת ביטוח, קופת גמל שאינה קרן פנסיה

בדיקה ושינוי מוטבים

לתשומת לבכם

עובדים שבתקופה האחרונה חל אצלם שינוי בסטטוס המשפחתי, מומלץ לבדוק ולעדכן בהתאם לצורך את המוטבים בקופת הגמל (קרן פנסיה), בקרן השתלמות ובביטוח חיים קבוצתי (למי שיש).