עדכונים לעובד

הגדלת נקודות זיכוי בעד ילדים עד גיל שלוש - תיקון פקודת מס הכנסה

ביום 20.3.2024 פורסם חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקונים בחקיק), התשפ"ד 2024 לפיו - יוגדלו מספר נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם שלוש שנים.

להלן התיקונים:

נקודות הזיכוי הניתנות לאישה או לגבר החי בנפרד וילדיו בחזקתו לפי סעיף 40(ב)(1) לפקודת מס הכנסה:

  1. 2.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד (במקום 1.5 נקודת זיכוי);

  2. 4.5 נקודות זיכוי עבור ילדים שמלאו להם שנה אחת ושנתיים בשנת המס (במקום 2.5 נקודות זיכוי).

  3. 3.5 נקודות זיכוי עבור ילדים שמלאו להם שלוש שנים בשנת המס (במקום 2.5 נקודות זיכוי).

עובדים שהם הורים לילדים בגילאים 6-12 ימשיכו לקבל נקודת זיכוי נוספת עד סוף
שנת 2023

נקבע כי הורים לילדים שמלאו להם 6 לפחות במהלך שנת המס אך לא מלאו להם 13 שנים במהלך שנת המס ייהנו מנקודת זיכוי אחת נוספת, כך שאשה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים האמורים, וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת.

במידה ותקציב המדינה לא יאושר ב31.05.2023, ההטבה תהיה תקפה רק עד תאריך זה (רשות המסים).
 

הגדלת נקודות זיכוי להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים נכון לתאריך 28.06.2017

בהתאם לחוק מס הכנסה (הוראת שעה) התשע"ז -2017 שפורסמה ביום 16.5.17 להלן פרוט התיקון בפקודת מס הכנסה עבור שנות המס 2017 ו 2018 בתחולה רטרואקטיבית מ- 1.1.2017
1. נקודות הזיכוי לאישה בעד כל אחד מילדיה שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס יוגדלו כמפורט להלן:
א. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד (במקום 0.5 נקודת זיכוי).
ב. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים(במקום 2 נקודות זיכוי).
2. נקודות הזיכוי לגבר בעד כל אחד מילדיו שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס יוגדלו כמפורט להלן:
א. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד(במקום נקודת זיכוי אחת).
ב. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים(במקום 2 נקודות זיכוי).
3. נקודות הזיכוי להורה במשפחה חד הורית, אשר יש לו ילדים שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס ושכלכלתם עליו, יוגדלו באופן זהה למפורט לעיל.

הגדלת נקודות הזיכוי תבוצע במשכורת חודש יוני.

שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות נכון לתאריך 28.06.2017

בתאריך 02.04.17 פורסם ברשומות חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות, התשע"ז-2017, להלן עיקרי התיקון לחוק:

1. עובדת שילדה ביום 1.1.17 ואילך תהיה זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בגין 15 שבועות במקום 14 שבועות (בהתאם לכללי הזכאות על פי חוק הביטוח הלאומי, ובשינויים הקבועים שם). במקביל נקבע כי תקופת הלידה וההורות לא תפחת מ- 15 שבועות.

2. בנוסף, נקבעו שיפורים בתנאי הזכאות לחופשת לידה לבן הזוג כך שמעתה חופשת לידה מינימלית שלו תהיה 7 ימים לפחות ולא  כפי שהיה עד עתה לפחות 21 יום. בן זוג רשאי לקחת שבוע חופשת לידה והורות במהלך חופשת הלידה של בת זוגתו, בתנאי שבת זוגתו הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה. במקרה זה תהיה העובדת רשאית לחזור לעבודתה לאחר 14 שבועות של חופשת לידה.
א. אם הלידה התרחשה לפני 20.04.2017, בן הזוג יהיה זכאי לקבל דמי לידה רק בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 21 יום (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).
ב. אם הלידה התרחשה ביום 20.04.2017 או במועד מאוחר יותר, בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 7 ימים (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).

עדכון פרטים אישיים נכון לתאריך 08.06.2017

עובד שחל אצלו שינוי בפרטים האישיים כגון: כתובת, סטטוס אישי, הולדת ילד וכיוצ"ב, מחובתו לדווח על כך על גבי טופס עדכון פרטים אישיים , לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח ולהעבירם למערך משאבי אנוש.

עובד שבעקבות שינוי הכתובת חל אצלו שינוי גם בנסיעות עליו למלא טופס נסיעות ולהגיש ליחידת המשכורת.

עובד שחל אצלו שינוי בסטטוס המשפחתי, מומלץ לבדוק ולעדכן בהתאם לצורך את המוטבים בקופת הגמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות ובביטוח חיים קבוצתי למי שיש.

הגדלת שיעורי ההפרשות לקופת הפנסיה

החל מיום 1.1.2017 הוגדלו שיעורי ההפרשות לקופת הפנסיה החדשות וקופות הגמל לפי המפורט להלן:

הגדלת ההפרשות רלוונטית לעובדים המינהליים בקופות החדשות (מלבד פנסיית חובה).
ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - הוגדל ל- 7% (במקום 6.5%)
ניכוי המעסיק לרכיב תגמולים - הוגדל ל- 7.5% (במקום 7%).

 שכר מינימום

עפ"י הודעת הממונה על השכר באוצר החל מ 1.12.17 יעודכן שכר המינימום

כמפורט להלן:

שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 5,571.75 ש"ח.

ולפי צו הרבה לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות - שכר המינימום לשעה - 30.61 ₪.

  הפרשות לפנסיה חובה

בהתאם לצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, החל מיום 1.1.2017 יוגדלו שיעורי ההפרשות לפנסיה.

הגדלת ההפרשות רלוונטית לעובדים עם הפרשות על פי חוק פנסיית חובה, שכן ההפרשות הפנסיוניות של העובדים המינהליים הכפופים להסכם העבודה, גבוהות מהמצוין.

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6% (במקום 5.75%)

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.5% (במקום 6.25%).

עדכון שכר המינימום

עפ"י הודעת הממונה על השכר באוצר החל מ 1.7.16 עודכן שכר המינימום

כמפורט להלן:

שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 4,825.0 ₪.

שכר המינימום לשעה - 25.94 ₪.

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ההודעה מיועדת לעובדים מינהליים ארעיים שיש להם הפרשות פנסיה עפ"י חוק פנסיית חובה

ביום 23.5.2016 ניתן צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957.

הגדלת הפרשות רלוונטית לעובדים עם הפרשות על פי חוק פנסיית חובה, שכן הפרשות פנסיוניות של עובדים מינהליים הכפופים להסכם העובדה, גבוהות מהמצוין.

הגדלת ההפרשות נקבעה בשתי פעימות.

החל מיום 1.7.2016:
הפרשות לביטוח פנסיוני* בגין שכרו הקובע של העובד תהיינה בשיעורים שלא יופחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 5.75%

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.25%

 

החל מיום 1.1.2017:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6%

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.5%.

 

* קרן פנסיה, קופת ביטוח, קופת גמל שאינה קרן פנסיה

בדיקה ושינוי מוטבים

לתשומת לבכם

עובדים שבתקופה האחרונה חל אצלם שינוי בסטטוס המשפחתי, מומלץ לבדוק ולעדכן בהתאם לצורך את המוטבים בקופת הגמל (קרן פנסיה), בקרן השתלמות ובביטוח חיים קבוצתי (למי שיש).

 נקודות זיכוי למי שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע

 הוראת השעה לשנים 2015-2014 הוארכה עד תום שנת מס 2022. על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. 
על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:
● מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
● מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2022 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
● בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.
● מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
● מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
● מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2022 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודה אחת בשנת 2018 ואילך, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.