עדכונים לעובד

הגדלת נקודות זיכוי להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים נכון לתאריך 28.06.2017

בהתאם לחוק מס הכנסה (הוראת שעה) התשע"ז -2017 שפורסמה ביום 16.5.17 להלן פרוט התיקון בפקודת מס הכנסה עבור שנות המס 2017 ו 2018 בתחולה רטרואקטיבית מ- 1.1.2017
1. נקודות הזיכוי לאישה בעד כל אחד מילדיה שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס יוגדלו כמפורט להלן:
א. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד (במקום 0.5 נקודת זיכוי).
ב. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים(במקום 2 נקודות זיכוי).
2. נקודות הזיכוי לגבר בעד כל אחד מילדיו שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס יוגדלו כמפורט להלן:
א. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד(במקום נקודת זיכוי אחת).
ב. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים(במקום 2 נקודות זיכוי).
3. נקודות הזיכוי להורה במשפחה חד הורית, אשר יש לו ילדים שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס ושכלכלתם עליו, יוגדלו באופן זהה למפורט לעיל.

הגדלת נקודות הזיכוי תבוצע במשכורת חודש יוני.

שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות נכון לתאריך 28.06.2017

בתאריך 02.04.17 פורסם ברשומות חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות, התשע"ז-2017, להלן עיקרי התיקון לחוק:

1. עובדת שילדה ביום 1.1.17 ואילך תהיה זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בגין 15 שבועות במקום 14 שבועות (בהתאם לכללי הזכאות על פי חוק הביטוח הלאומי, ובשינויים הקבועים שם). במקביל נקבע כי תקופת הלידה וההורות לא תפחת מ- 15 שבועות.

2. בנוסף, נקבעו שיפורים בתנאי הזכאות לחופשת לידה לבן הזוג כך שמעתה חופשת לידה מינימלית שלו תהיה 7 ימים לפחות ולא  כפי שהיה עד עתה לפחות 21 יום. בן זוג רשאי לקחת שבוע חופשת לידה והורות במהלך חופשת הלידה של בת זוגתו, בתנאי שבת זוגתו הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה. במקרה זה תהיה העובדת רשאית לחזור לעבודתה לאחר 14 שבועות של חופשת לידה.
א. אם הלידה התרחשה לפני 20.04.2017, בן הזוג יהיה זכאי לקבל דמי לידה רק בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 21 יום (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).
ב. אם הלידה התרחשה ביום 20.04.2017 או במועד מאוחר יותר, בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 7 ימים (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).

עדכון פרטים אישיים נכון לתאריך 08.06.2017

עובד שחל אצלו שינוי בפרטים האישיים כגון: כתובת, סטטוס אישי, הולדת ילד וכיוצ"ב, מחובתו לדווח על כך על גבי טופס עדכון פרטים אישיים , לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח ולהעבירם למערך משאבי אנוש.

עובד שבעקבות שינוי הכתובת חל אצלו שינוי גם בנסיעות עליו למלא טופס נסיעות ולהגיש ליחידת המשכורת.

עובד שחל אצלו שינוי בסטטוס המשפחתי, מומלץ לבדוק ולעדכן בהתאם לצורך את המוטבים בקופת הגמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות ובביטוח חיים קבוצתי למי שיש.

הגדלת שיעורי ההפרשות לקופת הפנסיה

החל מיום 1.1.2017 הוגדלו שיעורי ההפרשות לקופת הפנסיה החדשות וקופות הגמל לפי המפורט להלן:

הגדלת ההפרשות רלוונטית לעובדים המינהליים בקופות החדשות (מלבד פנסיית חובה).
ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - הוגדל ל- 7% (במקום 6.5%)
ניכוי המעסיק לרכיב תגמולים - הוגדל ל- 7.5% (במקום 7%).

 שכר מינימום

עפ"י הודעת הממונה על השכר באוצר החל מ 1.1.17 יעודכן שכר המינימום

כמפורט להלן:

שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 5,000 ₪.

שכר המינימום לשעה - 26.88 ₪.

  הפרשות לפנסיה חובה

בהתאם לצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, החל מיום 1.1.2017 יוגדלו שיעורי ההפרשות לפנסיה.

הגדלת ההפרשות רלוונטית לעובדים עם הפרשות על פי חוק פנסיית חובה, שכן ההפרשות הפנסיוניות של העובדים המינהליים הכפופים להסכם העבודה, גבוהות מהמצוין.

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6% (במקום 5.75%)

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.5% (במקום 6.25%).

עדכון שכר המינימום

עפ"י הודעת הממונה על השכר באוצר החל מ 1.7.16 עודכן שכר המינימום

כמפורט להלן:

שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 4,825.0 ₪.

שכר המינימום לשעה - 25.94 ₪.

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ההודעה מיועדת לעובדים מינהליים ארעיים שיש להם הפרשות פנסיה עפ"י חוק פנסיית חובה

ביום 23.5.2016 ניתן צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957.

הגדלת הפרשות רלוונטית לעובדים עם הפרשות על פי חוק פנסיית חובה, שכן הפרשות פנסיוניות של עובדים מינהליים הכפופים להסכם העובדה, גבוהות מהמצוין.

הגדלת ההפרשות נקבעה בשתי פעימות.

החל מיום 1.7.2016:
הפרשות לביטוח פנסיוני* בגין שכרו הקובע של העובד תהיינה בשיעורים שלא יופחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 5.75%

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.25%

 

החל מיום 1.1.2017:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6%

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים - יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.5%.

 

* קרן פנסיה, קופת ביטוח, קופת גמל שאינה קרן פנסיה

בדיקה ושינוי מוטבים

לתשומת לבכם

עובדים שבתקופה האחרונה חל אצלם שינוי בסטטוס המשפחתי, מומלץ לבדוק ולעדכן בהתאם לצורך את המוטבים בקופת הגמל (קרן פנסיה), בקרן השתלמות ובביטוח חיים קבוצתי (למי שיש).