מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
גיל פרישת חובה

גיל שבו חייב העובד לפרוש מעבודתו מחמת גילו על פי חוק גיל הפרישה תשס"ד-2004 ו/או על פי הסדרי הפרישה החלים במקום העבודה. בחוק גיל פרישה נקבע גיל פרישה חובה ל-67 שנים לנשים ולגברים. עובד המעוניין לבקש לדחות את מועד פרישתו יגיש בקשה מנומקת אשר תבחן על ידי הועדה לבחינת בקשות לדחיית גיל פרישה.

לתחילת העמוד
גמול השתלמות

רכיב שכר המקובל במגזר הציבורי ומשולם לעובד שצבר מכסה מסוימת של שעות השתלמות בפרק זמן מוגדר וקיבל אישור ועדת הגמול המקצועי של הסקטור המקצועי אליו הוא משתייך.

פרטים על גמול השתלמות וטפסי בקשה לקבלתו נמצאים באתרים של האיגודים המקצועיים ובהנחיות המצורפות באתר.

 

לתחילת העמוד
גרירת ותק

הכרה בשנות עבודה בתחום המקצועי ממקומות עבודה קודמים של העובד ובשנות שירות צבאי או לאומי, לצורך קביעת תנאי שכר בהתאם לכללים הנהוגים בארגון.

לתחילת העמוד