מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
הדרכה

לימודים בהם משתתף העובד לצורך הרחבת הידע והיכולת המקצועית שלו, לריענון הידע הקיים ולהטמעת טכנולוגיות ושיטות עבודה חדשות.

לתחילת העמוד
הודעה מוקדמת - לעניין סיום עבודה

מתן הודעה על פיטורים לעובד מצד המעביד או התפטרות מצד העובד. ההודעה תכלול את תאריך מתן ההודעה ואת תאריך הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת על העובד להמשיך בעבודתו, אלא אם המעסיק הודיע לעובד כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועבודתו בפועל בתקופה זו, כולה או מקצתה, ובלבד שהעובד יקבל פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה ויתר המעסיק על עבודתו. תקופת ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לעובד המפוטר לחפש עבודה אחרת, או לאפשר למעסיק של עובד שהתפטר למצוא עובד מחליף. אורך התקופה של מתן הודעה מוקדמת הוא בהתאם לחוק הודעה מוקדמת או בהתאם להסכמי ההעסקה החלים על העובדים.

לתחילת העמוד
הוצאות נסיעה

עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו זכאי לקבל השתתפות בהוצאות בגין נסיעה לעבודה וממנה. ההוצאות משולמות לעובד בהתאם לתעריף הנסיעה בתחבורה הציבורית עד לתקרה היומית הקבועה בדין או עד לעלות של כרטיס מנוי חודשי מוזל ככל שקיים כזה ("חופשי חודשי") – לפי הנמוך מבניהם.

לתחילת העמוד
הטרדה מינית

התייחסות לאחר בהקשר מיני, באופן או בנסיבות שעלולים לפגוע בו כמפורט בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית. הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, בפרטיותו ובחירותו והיא מהווה עבירה פלילית ועבירת משמעת חמורה במקום העבודה.

לתחילת העמוד
הסדר שעות עבודה

תכנית המפרטת את ימי העבודה בשבוע ומכסת השעות שעל פיה מועסק עובד בשכר חודשי.        

לתחילת העמוד
הסכם העסקה אישי

הינו חוזה עבודה הכולל תנאים מיוחדים שנקבעו בין המעסיק לעובד, שאינם זהים לתנאים שנקבעו בהסדר הקיבוצי החל על כלל עובדי הארגון.

לתחילת העמוד
העלאה בדרגה

העלאת עובד בדרגה מתבצעת בהתאם למתח הדרגות המיועד לתפקידו הנוכחי ובכפוף להוראות הסכמים קיבוציים רלבנטיים, ככל שהם חלים. העלאה בדרגה מותנת בין היתר ברמת ביצוע התפקיד, הכשרתו של העובד (השכלה, השתלמויות, רישיון מקצועי) ובשהייה של העובד בדרגה הנוכחית למשך פרק זמן מינימלי.

לתחילת העמוד
הפסקת עבודה

ניתוק יחסי עובד - מעסיק יכול להתרחש בנסיבות שונות, בין היתר ביוזמת העובד (התפטרות), ביוזמת המעסיק (פיטורים), בפרישה לפנסיה, עקב מוות של העובד או המעסיק, פשיטת רגל של המעסיק או פירוק התאגיד.

לתחילת העמוד
הקפאת זכויות פנסיונית

הזכות לשמר זכויות בהסדר הפנסיוני לאחר הפסקת עבודה, בהתאם לתקנון החל על ההסדר הפנסיוני הרלבנטי. לבירורים יש לפנות לקופת הגמל.  

לתחילת העמוד
הקצאת ביגוד

הקצאת בגדי עבודה, לרבות בגדים ייצוגיים ומדים, הדרושים לעובד לשם ביצוע תפקידו ובהתחשב בבלאי הנגרם לבגדים כתוצאה מהתפקיד. הקצאת הביגוד נעשית על ידי אספקת בגדי העבודה עצמם או על ידי מסירת שוברים לרכישתם או על ידי תשלום תוספת מתאימה למשכורת – הכל בהתאם להסדרים הרלוונטיים של העובד.

לתחילת העמוד
השתלמות

לימודים לצורך שמירה ושיפור הידע המקצועי, או פיתוח יכולות מקצועיות של העובד. ההשתלמות עשויה לזכות את העובד בגמול השתלמות (ראה גמול השתלמות) או להוות בסיס לקידומו בהתאם להסכמים שנקבעו עם העובד מראש.

לתחילת העמוד
התפטרות

ניתוק יחסי עובד - מעסיק ביוזמתו של העובד. על עובד המתפטר למסור למעסיקו הודעה מוקדמת. ראה: הודעה מוקדמת.

לתחילת העמוד