מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
חגים

ראה ערך דמי חגים

לתחילת העמוד
חוות דעת תקופתית

תהליך בו הממונה מעריך את ביצועי העובד בתפקיד על פי הישגיו, כישוריו, אחריותו, פוטנציאל ההתפתחות בתפקיד וכיוצ"ב.

הערכה מתבצעת בשיחת משוב בה מציג הממונה את הערכתו על רמת תפקודו של העובד, תוך כדי ציון הנושאים שבהם נדרש שינוי או שיפור מצד העובד. במקביל ניתנת לעובד האפשרות להתייחס לדברים שהועלו בשיחת המשוב וגם לעלות בקשות שונות מצד העובד, ככל שישנן. חוות דעת תקופתיות והמלצות הממונים מובאות בחשבון בדיונים בדבר קידום העובד.  

לתחילת העמוד
חופשה ללא תשלום (חל"ת)

חופשה הניתנת לעובד, בהסכמת המעסיק, במהלכה ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעסיק מבחינת חובת הנאמנות החלות על הצדדים, אך העובד אינו עובד בתקופה זו והמעביד אינו משלם שכר בגינה. בתקופה זו העובד אינו זכאי גם לזכויות הנלוות לשכרו כגון: דמי מחלה, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופת גמל וכיוצ"ב ואין צבירת ותק. עם תום החופשה זכאי העובד לחזור לתפקידו הקודם, אלא אם הוסכם אחרת עם העובד טרם יציאתו לחופשה ללא תשלום.

לתחילת העמוד
חופשה מרוכזת

חופשה במועד אחיד לעובדי הארגון או חלקם שנקבע מראש על ידי המעסיק.

לתחילת העמוד
חופשה שנתית

ימי חופשה בתשלום שניתנים לכל עובד, בהתאם להסכם העבודה של הארגון, או להסכם האישי של העובד אך לא פחות מהמכסה שנקבעה בחוק חופשה שנתית, התשי"א -1951.

לתחילת העמוד
חופשת לידה

בהתאם לחוק עבודת נשים עובדת שילדה זכאית לחופשה בגין הלידה. תקופת החופשה תלויה בתקופת העסקתה אצל אותו מעסיק ומספר ילודים שילדה.

לדוגמא: עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק 12 חודשים לפחות וילדה ילוד אחד, תהיה זכאית ל-26 שבועות של חופשת לידה, כאשר זכותה לקצר את התקופה ולחזור לעבודה לפי הוראות חוק עבודת נשים.

אב רשאי להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה בתנאים הקבועים בחוק.

ראה ערך דמי לידה

לתחילת העמוד
חופשת מחלה

היעדרות של העובד מהעבודה בגין מחלתו או בגין מחלה של קרוב משפחתו. לפירוט נוסף ראה ערך דמי מחלה.

לתחילת העמוד
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ''ח - 1988

חוק זה נועד למנוע אפליה של עובדים או של דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירות במילואים.

איסור האפליה מתייחס לקבלה לעבודה; תנאי עבודה; קידום בעבודה; הכשרה או השתלמות מקצועית; פיטורים או פיצויי פיטורים;

במקרים מפורטים בחוק מועבר נטל ההוכחה אל המעסיק להוכיח שלא הפלה עובד מחמת העילות המנויות לעיל.

לתחילת העמוד
חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ''ח - 1998

חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים על ידי מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, תוך מיצוי יכולתו.

בין היתר אוסר החוק על מעסיק להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים בכל אחד מאלה: קבלה לעבודה לרבות מבדקי הקבלה; תנאי עבודה; קידום בעבודה; הכשרה או השתלמות מקצועית; פיטורין או פיצויי פיטורין; הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה.

לעניין זה קובע החוק כי קביעת תנאים שלא מן המניין לתפקיד מסוים תחשב כהפליה אולם אין רואים כהפליה, פעולה או הימנעות מפעולה, המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד או של המשרה.

על פי החוק, ראה מעסיק כי בקרב עובדיו אין ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות, יפעל לקידום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע התאמות.

לתחילת העמוד